Regulamin Stowarzyszenia Oficjalny Fanklub Zespołu Zakopower "ZakoFani"
Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Oficjalny Fanklub zespołu Zakopower "ZakoFani", w skrócie: OF Zakopower lub OF ZakoFani, zwane dalej Fanklubem.
2. Fanklub jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym w celu propagowania muzyki zespołu Zakopower, zwanego dalej Zespołem.
3. Nazwa Fanklubu zawiera nazwę Zespołu "Zakopower" oraz zwrot "oficjalny" za zgodą Zespołu.
4. Fanklub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fanklub może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Siedzibą Fanklubu jest Dębica.
6. Fanklub jest reprezentowany na zewnątrz przez przedstawiciela zwanego dalej Szefem/ Szefową lub osobę przez niego wyznaczoną.
7. Fanklub nie prowadzi działalności gospodarczej, opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
8. Fanklub jest powołany na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego regulaminu.

Rozdział II

Cele i formy działania


9. Celami Fanklubu są:
a. propagowanie i wspieranie działalności artystycznej Zespołu,
b. propagowanie i wspieranie pozaartystycznej działalności publicznej Zespołu (akcje charytatywne, społeczne, itp.),
c. promocja twórczości artystycznej Zespołu,
d. zrzeszanie i integracja fanów muzyki Zespołu,
e. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy osobami zainteresowanymi muzyką Zespołu.
f. propagowanie góralskiej kultury i twórczości artystycznej, szczególnie muzyki góralskiej, folkowej i folkowo-rockowej o góralskich korzeniach.
10. Fanklub realizuje swoje cele przez:
a. wspieranie organizowania i czynny udział w imprezach artystycznych propagujących muzykę Zespołu,
b. prowadzenie działalności informacyjnej za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej,
c. umożliwianie dyskusji na forum internetowym Fanklubu i na czacie,
d. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
e. organizowanie wyjazdów na koncerty,
f. organizowanie zlotów Fanklubu (co najmniej raz w roku) i innych spotkań,
g. organizowanie konkursów i innego rodzaju przedsięwzięć,
h. współpracę z instytucjami o podobnych celach działania,
i. inne działania realizujące cele statutowe Fanklubu.

Rozdział III

Członkowie - prawa i obowiązki11. Członkowie Fanklubu dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. stowarzyszonych,
c. honorowych.
12. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która:
a. ukończyła 16 lat,
b. była na co najmniej jednym koncercie Zespołu, c. akceptuje niniejszy regulamin.
d. złożyła Deklarację o przystąpieniu do Fanklubu pocztą elektroniczną na oficjalny adres Fanklubu.
13. Członek zwyczajny ma prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w pracach Fanklubu, b. korzystania z wszelkich form działalności Fanklubu, c. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Fanklubu, d. korzystania z pomocy Fanklubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, w szczególności w organizacji koncertów, wyjazdów, spotkań i zlotów, e. brania udziału w zlotach i innych spotkaniach Fanklubu oraz w konkursach organizowanych przez Fanklub, f. dyskusji na zamkniętym dziale forum Fanklubu, g. otrzymywania w pierwszej kolejności informacji o działalności zespołu przekazanych Fanklubowi, 14. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. przestrzegania regulaminu Fanklubu,
b. uczestniczenia w realizacji celów statutowych Fanklubu, c. regularnego opłacania składek członkowskich, d. aktywnego udzielania się na forum Fanklubu, zgodnie z regulaminem forum, e. dbania o dobre imię Zespołu i Fanklubu.
15. Decyzję o przyjęciu i wykluczeniu członka podejmuje Szef/Szefowa w ciągu miesiąca od nadesłania zgłoszenia. Potwierdzeniem przyjęcia w poczet członków jest mail wysłany z oficjalnego adresu Fanklubu. Od decyzji Szefa/Szefowej zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zebrania Członków. Decyzja Zebrania Członków jest ostateczna.
16. Członkostwo w Fanklubie nie upoważnia do udziału w koncertach zamkniętych Zespołu, do wchodzenia bez biletu na koncerty biletowane, itp., chyba, że co innego wynika z ustaleń z menedżerem Zespołu.
17. Członkiem stowarzyszonym może być osoba poniżej 16 lat, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, tj. wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, bez prawa udziału w głosowaniu na zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
18. Członkiem honorowym Fanklubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Fanklubu, w szczególności propagowania muzyki Zespołu. Godność członka honorowego nadaje, a także pozbawia go, zebranie członków na wniosek Szefa/Szefowej. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach członków, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
19. Członkowie stowarzyszeni i członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
20. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. rezygnacji zgłoszonej pocztą elektroniczną na oficjalny adres Fanklubu, b. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w działaniach Fanklubu, nieuiszczania składek członkowskich i nieobecności na forum Fanklubu przez okres 2 lat, c. wykluczenia przez zebranie członków z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub działania na szkodę Zespołu i Fanklubu, d. śmierci członka.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Fanklubu21. Wszyscy członkowie zwyczajni Fanklubu mają takie same prawa i obowiązki.
22. Członkowie Fanklubu wybierają spośród siebie Szefa/Szefową na okres 3 lat.
23. Uchwały Zebrania Członków Fanklubu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, wyznacza się nowy termin tego samego dnia 30 minut po pierwszym terminie. W takim wypadku decyzja zapada zwykłą większością głosów, bez względu na ilość biorących udział członków.

Rozdział V

Finanse Fanklubu24. Fanklub uzyskuje środki na działalność statutową wyłącznie ze składek członkowskich.
25. Wysokość składek określa Zebranie Członków.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe26. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu podejmuje Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
27. Uchwała o rozwiązaniu Fanklubu przez Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy udziale co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Regulamin wewnętrzny: Władze Oficjalnego Fanklubu Zespołu Zakopower "ZakoFani" i sposób ich wybierania
Władze Fanklubu1. Władzami Fanklubu są:
a. Zebranie Członków Fanklubu, zwane Zebraniem,
b. Zarząd Fanklubu, zwany Zarządem,
c. Przedstawiciel Fanklubu, zwany dalej Szefową.

Zebranie Członków Fanklubu2. Zebranie jest najwyższą władzą Fanklubu. W Zebraniu biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie honorowi, członkowie stowarzyszeni oraz zaproszeni goście.
3. Zebranie może być:
a. zwyczajne,
b. nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, powiadamiając członków Fanklubu pocztą elektroniczną o jego terminie, miejscu i planowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania.
5. Nadzwyczajne Zebranie może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Fanklubu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku.
6. Uchwały Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że dalsze postanowienia regulaminu stanowią inaczej. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, wyznacza się nowy termin tego samego dnia 30 minut po pierwszym terminie. W takim wypadku decyzja zapada zwykłą większością głosów, bez względu na ilość biorących udział członków.
7. Do kompetencji Zebrania należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Fanklubu,
b. uchwalanie zmian regulaminu,
c. wybór i odwoływanie Zarządu,
d. wybór i odwołanie Szefa/Szefowej,
e. udzielanie Zarządowi absolutorium,
f. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
g. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Fanklubu lub jego Zarząd,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fanklubu,
k. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Zarząd Fanklubu


8. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Fanklubu zgodnie z uchwałami Zebrania.
9. Wybór Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego regulaminu, spośród osób, które co najmniej rok są członkami Fanklubu.
10. Zarząd składa się z 3 do 7 osób (większość z nich musi być pełnoletnia) w tym Szefa/Szefowej oraz dwóch Wice. Szefa/Szefową wybiera Zebranie, Wice wybiera Zarząd spośród swoich członków.
11. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
12. Spotkania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Spotkania Zarządu zwołuje Szef/Szefowa. Może je także zwołać 1/3 członków Zarządu, jednak nie mniej niż 2 osoby. W okresach między spotkaniami Zarząd kontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych dostępnych środków komunikacji.
13. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
a. ustania członkostwa w Fanklubie,
b. złożenia rezygnacji,
c. odwołania przez Zebranie.
14. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów statutowych Fanklubu,
b. tworzenie planów działania Fanklubu,
c. wykonywanie uchwał Zebrania,
d. zwoływanie Zebrania,
e. opiniowanie przyjmowania i skreślania członków,
f. rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Fanklubu,
g. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu.
15. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Szefa/Szefowej. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
16. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę Zarządu.

Szef/Szefowa17. Do reprezentowania Fanklubu na zewnątrz upoważniony jest Szef/Szefowa lub osoba przez niego/nią wyznaczona.
18. Szef/Szefowa wybierany/a jest przez Zebranie na okres 3 lat.
19. Szef/Szefowa traci swój mandat w przypadku:
a. ustania członkostwa w Fanklubie,
b. złożenia rezygnacji,
c. odwołania przez Zebranie.
20. Szef/Szefowa podejmuje decyzje o przyjęciu i skreśleniu członka, po zasięgnięciu opinii Zarządu, w ciągu miesiąca od nadesłania zgłoszenia. Od decyzji Szefa/Szefowej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zebrania.

Postanowienia końcowe21. Uchwalenie regulaminu lub jego zmiana przez Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
22. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fanklubu przez Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy udziale co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
do pobrania:


Regulamin Stowarzyszenia Oficjalny Fanklub Zespołu Zakopower "ZakoFani"


Regulamin wewnętrzny: Władze Oficjalnego Fanklubu Zespołu Zakopower "ZakoFani" i sposób ich wybierania
 Musichal
Na Siedem
Boso
 

(c) 2011 zakofani.pl